Site Overlay

Algemene Voorwaarden

Laatst geüpdatet: 18-08-2022

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website https://mikeschmitzproducties.nl/ bezoekt of gebruik maakt van de diensten van Mike Schmitz Producties.
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind u de meest recente versie op https://mikeschmitzproducties.nl op deze pagina.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mike Schmitz, info@mikeschmitzproducties.nl.

Wettelijke Aansprakelijkheid
Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.

 

Website

Uw toegang tot, en het gebruik van de website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Door https://mikeschmitzproducties.nl/ te bezoeken, gaat u akkoord met opgestelde voorwaarden die op deze pagina staan vermeld. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, vragen wij u vriendelijk de site te verlaten.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van https://mikeschmitzproducties.nl/

1) Intellectueel Eigendom

bron: https://ondernemersplein.kvk.nl/auteursrecht/
Https://mikeschmitzproducties.nl beroept zich in diens intellectueel eigendom op het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt makers (auteurs) van bijvoorbeeld: teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s.
Beschermde werken van https://mikeschmitzproducties.nl zijn o.a. films, foto’s en video’s. Deze zijn ten alle tijden voorzien met een © teken zowel op de website of als op het product.
Bij een schending van het auteursrecht beroept Mike Schmitz Producties zich op rechterlijke procedures om verdere verspreiding te voorkomen en een vergoeding te eisen voor de geleden schade.

De inhoud van communicatie-uitingen van https://mikeschmitzproducties wordt met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet wordt weergegeven zoals bedoeld, schrijffouten of andere
vergissende informatie bevat. Aan de inhoud van deze communicatie uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Beeldmateriaal en geluidsopnames van Mike Schmitz Producties kunnen voor PR-doeleinden gebruikt worden op https://mikeschmitzproducties.nl.
 • Indien u niet wilt dat een afbeelding met u of uw kind erop daarvoor gebruikt wordt, neem dan contact op met Mike Schmitz via info@mikeschmitzproducties.nl

Wanneer een beschermd werk van een externe partner wordt vermeld of tentoongespreid binnen de communicatie-uitingen van https://mikeschmitzproducties.nl, zal er altijd eerst schriftelijke toestemming worden gevraagd en zal de originele auteur worden vermeld.

2) Links naar derden

De website kan links bevatten naar andere websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door de beheerder van https://mikeschmitzproducties.nl: Mike Schmitz Producties.

Mike Schmitz Producties heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Mike Schmitz Producties niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

 

Bedrijfsvoering

In deze algemene voorwaarden geven wij onder andere aan welke regelingen er worden toegepast omtrent betaling, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom.
Voor de algemene voorwaarden omtrent bedrijfsvoering stagiaires verwijzen wij u graag naar de contactpagina waar u een bericht kunt achterlaten. De algemene voorwaarden zullen u dan per e-mail worden opgestuurd.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkende partners van Mike Schmitz Producties zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers, stagiaires en deelnemers aan cursussen, workshops, lestrajecten en producties.
Binnen de algemene voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd voor relaties zoals:
Opdrachtgever: De partij die een opdracht exploiteert bij Mike Schmitz Producties
Opdrachtnemer: Een externe partij die werkzaamheden verricht voor een interne of externe opdracht van Mike Schmitz Producties
Deelnemer: Deelnemers aan producties, lessen, workshops of cursussen.

1) Intellectueel eigendom

bron: https://ondernemersplein.kvk.nl/auteursrecht/
Mike Schmitz Producties beroept zich binnen diens intellectueel eigendom op het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt makers (auteurs) van bijvoorbeeld teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s.
Beschermde werken van Mike Schmitz Producties zijn o.a. voorstellingen, scripts, films, foto’s en video’s. Deze zijn ten alle tijden voorzien met een © teken op zowel de website als op het product.
Bij een schending van het auteursrecht beroept Mike Schmitz Producties zich op rechterlijke procedures om verdere verspreiding te voorkomen en een vergoeding te eisen voor de geleden schade.
Het is mogelijk om het auteursrecht op een product over te kopen. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.
Wanneer een beschermd werk van een externe partner wordt vermeld of tentoongespreid binnen de communicatie-uitingen van Mike Schmitz Producties dan zal er altijd eerst schriftelijke toestemming worden gevraagd en zal de originele auteur worden vermeld.

1a) Auteurscontactenrecht

Mike Schmitz Producties werkt vaak samen met externe opdrachtgevers. In dit geval is er sprake van het auteurscontractenrecht. Dit beschermt makers die afhankelijk zijn van exploitanten zoals uitgevers, platenmaatschappijen en filmproducenten om het werk bekend te maken bij het publiek. Makers hebben dan een overeenkomst met de exploitant waarmee ze toestemming geven om hun werk te exploiteren. De wet auteurscontractenrecht zegt onder meer dat de maker, in dit geval Mike Schmitz Producties:

 • Recht heeft op een eerlijke vergoeding en op een hogere vergoeding wanneer het werk ineens enorm succesvol wordt (bestsellerbepaling)
 • De overeenkomst (gedeeltelijk) kan verbreken als de exploitant het werk niet voldoende exploiteert
 • Onredelijke eisen in het exploitatiecontract kan vernietigen
1b) Transparantieplicht

Een exploitant van het auteursrecht op producten van Mike Schmitz Producties heeft transparantieplicht richting de maker. Mike Schmitz Producties heeft recht op informatie over, onder andere, de manier waarop het werk wordt verspreid of uitgevoerd, de vergoeding en de inkomsten.

1c) Naburig recht

Vanwege de aard van de werkzaamheden van Mike Schmitz Producties, beroept deze zich op het naburig recht. Wanneer een kunstenaar een werk uitvoert van Mike Schmitz Producties dan moet de uitvoerend kunstenaar eerst toestemming vragen voordat een andere partij dan Mike Schmitz Producties de uitvoering opneemt, uitzendt en verkoopt.

2) Communicatie en promotie-uitingen

De inhoud van communicatie-uitingen van Mike Schmitz Producties, zoals de website, folders en flyers worden met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet wordt weergegeven zoals bedoeld, en schrijffouten of andere vergissende informatie bevat. Aan de inhoud van deze communicatie uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Publiek en deelnemers mogen uitsluitend na toestemming van de begeleider en van de deelnemers, foto- en/of video-opnames maken. Hiervoor hanteert Mike Schmitz Producties de wettelijke bepalingen uit het portretrecht.
 • Er kunnen beeldmateriaal en geluidsopnames door werknemers van Mike Schmitz Producties worden gemaakt tijdens de activiteiten.
 • Daarvoor wordt altijd van te voren toestemming gevraagd. Voor het beeld- en geluidsmateriaal van minderjarigen wordt mondeling of via de mail toestemming gevraagd aan de ouders.
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames kunnen voor PR-doeleinden gebruikt worden.
 • Indien u niet wilt dat een afbeelding met u of uw kind erop daarvoor gebruikt wordt, neem dan contact op met Mike Schmitz via info@mikeschmitzproducties.nl

2) Huisregels

Mike Schmitz Producties hanteert een aantal huisregels omtrent gedrag op de werkvloer in bijvoorbeeld repetities en lessen.
Binnen de repetities en werktijden is het verboden om discriminerend, intimiderend, ongewenst of gewelddadig gedrag te vertonen op de werkvloer.
Overige huisregels, zoals te laat komen en hygiëne omtrent de werkruimte worden op maat per groep afgestemd.

3) Aansprakelijkheid

 • Mike Schmitz Producties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van (kostbare) eigendom.
 • Mike Schmitz Producties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel tijdens de repetities, lessen en presentaties mits dit door nalatigheid van het slachtoffer wordt veroorzaakt. 
 • Mike Schmitz Producties draagt de zorg om een veilige fysieke en sociale werkomgeving voor alle opdrachtgevers, opdrachtnemers en deelnemers te creëren. 
 • De algemene huisregels dienen nageleefd te worden door opdrachtgevers, opdrachtnemers en deelnemers.

4) Offertes

Een offerte kan op aanvraag worden verzorgd. De optie wordt tot twee weken voor de activiteit vastgehouden. Indien een andere boeking op dezelfde datum binnenkomt wordt de opdrachtgever gecontacteerd voor een eventuele definitieve reservering. Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte dan gelden de betalingsregels zoals beschreven in Artikel 5.

5) Betaling & Annulering

Na ontvangst van een factuur dient de opdrachtgever de factuur te voldoen op rekeningnummer: NL86INGB0009616895 op M.Schmitz onder vermelding van het factuurnummer.

 • Facturen moeten uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst zijn betaald.
 • Bij een opdracht waarvan de looptijd langer bedraagt dan 30 dagen dient een gedeelte van het factuurbedrag betaald te zijn vóór het einde van de opdracht mits anders overeengekomen.
 • Een opdracht kan tot op 5 dagen voor aanvang zonder financiële consequenties worden geannuleerd. Bij een annulering buiten de annuleringstermijn is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium aan Mike Schmitz Producties verschuldigd. Bij een annulering 24 uur van tevoren is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
  Wanneer een opdracht tijdens een langere looptermijn wordt geannuleerd voordat de opdracht in het geheel is vervuld, dan zal Mike Schmitz Producties in samenspraak met de opdrachtgever kijken naar een passend percentage ter uitbetaling van het overeengekomen honorarium.
5a) Incasso

Na het verstrijken van de betaaltermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim. De betalingsplichtige is vanaf dat moment een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt als een hele maand beschouwd.

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de betalingsplichtige zijn de vorderingen van Mike Schmitz Producties onmiddellijk opeisbaar.
 • Als een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten.
 • Indien de betalingsplichtige zijn verplichtingen niet nakomt zullen alle te maken incassokosten voor rekening van de betalingsplichtige komen.
 • Mike Schmitz Producties is gerechtigd om bij uitblijven van betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zo’n geval is de betalingsplichtige de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 • Kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening van de betalingsplichtige.
 • Hogere kosten die Mike Schmitz Producties noodzakelijkerwijs en aantoonbaar maakt zullen worden doorberekend aan de betalingsplichtige.

6) Ziekte & Overmacht

Mike Schmitz Producties behoudt zich het recht om een cursus, workshop of repetitie te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen door ziekte of overmacht. Indien een activiteit of een reeks van activiteiten wordt geannuleerd wegens overmacht is Mike Schmitz Producties niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan – doch het is niet daartoe beperkt – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mike Schmitz Producties geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Mike Schmitz Producties niet in staat is diens verplichtingen na te komen. In het geval van ziekte of overmacht zal Mike Schmitz Producties er altijd naar streven om een passende vervanging te regelen.
Wanneer er geen vervanging kan worden gevonden en blijkt dat de andere partij schade heeft geleden. Dan is Mike Schmitz Producties aansprakelijk voor de geleden schade in redelijke proportie tot de geleden schade.

7) Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door opdrachtnemers, opdrachtgevers en deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Mike Schmitz Producties, diens medewerkers en samenwerkende partners.